حکم بن ابی‌عاص

(تغییرمسیر از الحکم بن ابی العاص)

حکم بن ابی العاص معروف به چلپاسه،عموی عثمان سومین خلیفه مسلمانان و نیز پدر مروان بن حکم از خلفای اموی بود. وی از تیره بنی امیه از قبیله قریش و از دشمنان سرسخت محمد، پیامبر اسلام، بود. وی محمد و دیگر مسلمانان را بسیار آزار داد و در شب حمله به خانه محمد در مکه جزو حمله کنندگان بود. او تا فتح مکه بر دشمنی با اسلام باقی بود. سپس با غلبه مسلمانان اسلام آورد و به مدینه رفت. اما همچنان دست از آزار محمد برنداشت تا وی را لعنت و به طائف تبعید کرد. وی تا زمان خلافت عثمان همراه فرزندانش در طائف زیست تا عثمان اجازه بازگشتش به مدینه را داد. سرانجام در سال ۳۱ یا ۳۲ یا ۳۵ هجری درگذشت.

حکم بن ابی العاص
درگذشت۳۱ یا ۳۲ یا ۳۵ قمری
مدینه
محل زندگیمکه، طائف، مدینه
نژادعرب
عنوانچپلاسه
مخالف(ها)پیامبر اسلام
همسر(ها)آمنه بنت علقمه
فرزندانمروان بن حکم
والدینأبی العاص بن أمیة (پدر)
خویشاوندانابوسفیان (پسرعمو)
عبدالملک بن مروان (نوه)
عثمان (برادرزاده)

شجره‌نامه ویرایش

قریش
وقیده بنت أمرعبدمنافعاتکه بنت مره
نوفلعبدشمسبرّاحلاالمطلبهاشمسلمی بنت عمرو
امیهعبدالمطلب
حربأبی العاصعبداللهآمنهحمزةابوطالبزبیرعباسابولهب
ابوسفیانحکمعثمانعفانمحمد
(شجره‌نامه)
خدیجهعلیخولة بنت جعفر الحنفيةعبدالله
معاویهمروان یکمعثمانرقیهفاطمه زهرامحمد حنفیهعلی
امویانبنی مروانحسن مجتبیحسینابوهاشم حنفیه
(امام مختار ثقفی و کیسانیه)
محمد
(خلافت عباسیان)
ابراهیم امامسفاحمنصور

منابع ویرایش