الحیات

(تغییرمسیر از الحیاه)

الحیات ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: