عادل دوم (عربی: العادل سيف الدين أبو بكر بن الكامل (حدود ۱۲۲۱ میلادی - ۹ فوریه ۱۲۴۸ میلادی) سلطان مصر از دودمان ایوبی بود که بعد از درگذشت پدرش کامل در سال ۶۳۵ هجری به حکومت رسید. وی ششمین سلطان ایوبی مصر بود. در زمان عادل دوم به دلیل عدم توجه وی به امور کشوری هرج و مرج حاکم گردید. او خیلی زود از سلطنت خلع شد و نهایتاً در ۲۷ سالگی درگذشت.

عادل دوم
الملك العادل
سلطان مصر
سلطنت۶ مارس ۱۲۳۸ – ۱۲۴۰
پیشینالکامل محمد بن عادل
جانشینالصالح ایوب
امیر دمشق
سلطنت۶ مارس ۱۲۳۸ – ۱۲۳۹
پیشینالکامل محمد بن عادل
جانشینالصالح ایوب
زادهح. ۱۲۲۱
درگذشته۹ فوریه ۱۲۴۸
قاهره
نام کامل
سیف الدین الملک العادل أبو بکر بن ناصر الدین محمد
دودمانایوبیان
پدرالکامل محمد بن عادل

منابع ویرایش