العین (کتاب)

العَین قدیمی‌ترین فرهنگ لغت در زبان عربی است.

نویسندهویرایش

نویسنده این اثر خلیل بن احمد از دانشمندان قرن دوم و مؤسس علم عروض است.

علت نامگذاریویرایش

این کتاب بخاطر اینکه با حرف عین شروع شده به نام العین نامگذاری شده است.

تشکیک در اثرویرایش

برخی در اصل انتساب العین به خلیل شک دارند اما دلایل صحیحی ارائه نداده‌اند و العین از زمان‌های دور کتابی مشهور بوده است.

چاپ جدید و مرتبویرایش

انتشارات اسوه در ایران در سال ۱۴۲۴ق اقدام به چاپ بسیار زیبای العین نمود و تنها اشکال کار شاید ترتیب الفبایی کتاب بود که بر خلاف چینش مؤلف است. نام کامل: ترتیب کتاب العین.

جستارهای وابستهویرایش

قاموس‌اللغه

جمهره اللغه

لاروس