الفبای ایتالیایی باستان

ایتالیایی باستان، الفبایی بود که در شبه‌جزیره ایتالیا در دوران باستان به‌وجود آمد.

الفبای ایتالیایی باستان
لوحج مارسیلیانا آبسداریوم, سده ۷۰۰ پ.م. ABGDEVZHΘIKLMNΞOPŚQRSTUXΦΨ, از راست به چپ خوانده می‌شود
نوعالفبا
زبان‌هازبان‌های ایتالی، اتروسکی، رایتی، ونتی، لپونتی، مساپی
دورهٔ زمانیسدهٔ ۸ تا ۱ پ.م.
سامانهٔ مادر
سامانهٔ فرزندالفبای لاتین، الفبای رونی
سامانهٔ خواهرالفباهای آسیای کوچک
ایزو ۱۵۹۲۴Ital, 210
جهتچپ به راست
مخفف یونیکدOld Italic
دامنه یونیکدU+10300–U+1032F

الفباها ویرایش

 
الفبای اتروسکی (سده ۷ تا ۵ پیشامیلاد)
𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙
A B G D E V Z H Θ I K L M N Ξ O P Ś Q R S T Υ X Φ Ψ
الفبای اتروسکی نو (سده ۴ تا ۳ پیشامیلاد)
𐌀 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌋 𐌌 𐌍 𐌐 𐌑 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌘 𐌙 𐌚
A G D E V Z H Θ I L M N P Ś R S T Υ Φ Ψ F

منابع ویرایش