الفبای جاوی

الفبای جاوه‌ای، خطی است که برخی مسلمانان اندونزی و مالزی برای نوشتن زبان خود، زبان مالایی، بکار می‌برند. این خط با تغییراتی بر روی خط عربی ایجاد شده است.

کاراکتر جدا ابتدایی میانی انتهایی صدا عربی نام یونیکد
ا‎ ا‎ ـا‎ /a/ ا الف ۰۶۲۷
ب‎ ب‎ بـ‎ ـبـ‎ ـب‎ /b/ ب با ۰۶۲۸
ت‎ ت‎ تـ‎ ـتـ‎ ـت‎ /t/ ت تا 062A
ة‎ ة‎ ـة‎ /t/ ة تای مرتبط ۰۶۲۹
ث‎ ث‎ ثـ‎ ـثـ‎ ـث‎ /s/ ث ثا 062B
ج‎ ج‎ جـ‎ ـجـ‎ ـج‎ /d͡ʒ/ ژ\ج جیم 062C
ح‎ ح‎ حـ‎ ـحـ‎ ـح‎ /h/ ح حا 062D
چ‎ چ‎ چـ‎ ـچـ‎ ـچ‎ /t͡ʃ/ چ چا ۰۶۸۶
خ‎ خ‎ خـ‎ ـخـ‎ ـخ‎ /x/ خ خا 062E
د‎ د‎ ـد‎ /d/ د دال 062F
ذ‎ ذ‎ ـذ‎ /z/ ذ ذال ۰۶۳۰
ر‎ ر‎ ـر‎ /r/ ر را ۰۶۳۱
ز‎ ز‎ ـز‎ /z/ ز زای ۰۶۳۲
س‎ س‎ سـ‎ ـسـ‎ ـس‎ /s/ س سین ۰۶۳۳
ش‎ ش‎ شـ‎ ـشـ‎ ـش‎ /ʃ/ ش شین ۰۶۳۴
ص‎ ص‎ صـ‎ ـصـ‎ ـص‎ /s/ ص صاد ۰۶۳۵
ض‎ ض‎ ضـ‎ ـضـ‎ ـض‎ /d/ ض ضاد ۰۶۳۶
ط‎ ط‎ طـ‎ ـطـ‎ ـط‎ /t/ ط طا ۰۶۳۷
ظ‎ ظ‎ ظـ‎ ـظـ‎ ـظ‎ /z/ ظ ظا ۰۶۳۸
ع‎ ع‎ عـ‎ ـعـ‎ ـع‎ /ʔ/ ع عین ۰۶۳۹
غ‎ غ‎ غـ‎ ـغـ‎ ـغ‎ /ɣ/ غ غین 063A
ڠ‎ ڠ‎ ڠـ‎ ـڠـ‎ ـڠ‎ /ŋ/ ڠ (نعْ\نغْ) ڠا 06A0
ف‎ ف‎ فـ‎ ـفـ‎ ـف‎ /f/ ف فا ۰۶۴۱
ڤ‎ ڤ‎ ڤـ‎ ـڤـ‎ ـڤ‎ /p/ پ ڤا 06A4
ق‎ ق‎ قـ‎ ـقـ‎ ـق‎ /ʔ/ and /q/ ق قاف ۰۶۴۲
ک‎ ک‎ کـ‎ ـکـ‎ ـک‎ /k/ ک کاف 06A9
ݢ‎ ݢ‎ ڬـ‎ ـڬـ‎ ـݢ‎ /g/ گ گا ۰۷۶۲
ل‎ ل‎ لـ‎ ـلـ‎ ـل‎ /l/ ل لام ۰۶۴۴
م‎ م‎ مـ‎ ـمـ‎ ـم‎ /m/ م میم ۰۶۴۵
ن‎ ن‎ نـ‎ ـنـ‎ ـن‎ /n/ ن نون ۰۶۴۶
و‎ و‎ ـو‎ /w/ and /u, o, ɔ/ و واو ۰۶۴۸
ۏ‎ ۏ‎ ـۏ‎ /v/ ڤ (و) ۏ‎ا 06CF
ه‎ ه‎ هـ‎ ـهـ‎ ـه‎ /h/ ه های گرد ۰۶۴۷
ی‎ ی‎ یـ‎ ـیـ‎ ـی‎ /j/ and /i, e, ɛ/ ی یا 064A
ڽ‎ ڽ‎ ڽـ‎ ـڽـ‎ ـڽ‎ /ɲ/ ݣ (نیْ\نگْ) ڽا 06BD
ء‎ ء‎ ء‎ /ʔ/ ء همزه ۰۶۲۱
أ‎ أ‎ ـأ‎ /ʔ, a, u/ أ الف همزه ۰۶۲۳
إ‎ إ‎ ـإ‎ /ʔ, i/ إ الف همزه زیر ۰۶۲۵
ئ‎ ئ‎ ئـ‎ ـئـ‎ ـئ‎ /ʔ/ ئ یا همزه ۰۶۲۶

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش