الفبای هلندی

حروفویرایش

حرف الفبا نام حرف تلفظ
A آ آ
B بـِی ب
C سـِی س، ک
D دِی د
E اِی اِ
F اِف و
G خـِی خ
H ها ه
I ایـ ایـ
J یـِی ی
K کا ک
L اِل ل
M اِم م
N اِن ن
O اُ اُ
P پـِی پ
Q کوئو ک
R اِر ر
S اِس س
T تـِی ت
U اوئو اوئو
V فـِی ف
W و ِی و
X اِکس اکس
Y خریکسه اِی ی، اَی
IJ لانگ اَی ی، اَی
Z ز ِد ز

صداهای مرکبویرایش

 • aa اَ کشیده
 • oo اُ کشیده
 • ee اِی
 • uu اوئو کشیده، هنگام تلفظ اوئو لب غنچه‌ای می‌شود.
 • eu اِیئو
 • ei اَی
 • ie ایـ کشیده
 • ui ئاُی، این صدا چیزی بین تلفظ آی در «دایی» و «دعایی» است.
 • au آئُ
 • ch خ
 • sch اِسخ و در آخر واژه اِس.
 • ng اِنگ (در این حالت گ تودماغی تلفظ می‌شود).

منابعویرایش

جستارهای وابستهویرایش