الفبای پشتو

پراکندگی زبان‌های ایرانی در منطقه (رنگ نارنجی پراکندگی زبان پشتو را نشان می‌دهد)
بخشی از خیرالبیان، قدیمی‌ترین متن نوشته‌شده به زبان پشتو به خط نستعلیق در سال ۱۶۵۱ میلادی

در زبان پشتو چهل و چهار حرف وجود دارد.

الفباویرایش

اشکال یونی‌کد (دستگاه اعداد پایه ۱۶) نام الفبای آوانگاری بین‌المللی ALA-LC Romaniz. نویسه‌گردانی حروف لاتین
بدون اتصال پایانی میانه شروع
آ‎, ا‎ ـا‎ ـ ـ U+0627, U+0622 alif1 [ɑ], [ʔ] ā, ʾ ā, ʾ Ā ā, nothing
ب‎ ـب‎ ـبـ‎ بـ‎ U+0628 be [b] b b B b
پ‎ ـپ‎ ـپـ‎ پـ‎ U+067E pe [p] p p P p
ت‎ ـت‎ ـتـ‎ تـ‎ U+062A te [t̪] t t T t
ټ‎ ـټ‎ ـټـ‎ ټـ‎ U+067C ṭe [ʈ] (or tt)
ث‎ ـث‎ ـثـ‎ ثـ‎ U+062B se4 [s] s S s
ج‎ ـج‎ ـجـ‎ جـ‎ U+062C jīm [d͡ʒ] j j (or ǰ) J j
چ‎ ـچ‎ ـچـ‎ چـ‎ U+0686 če [t͡ʃ] ch č Č č
ح‎ ـح‎ ـحـ‎ حـ‎ U+062D he4 [h] / [x] h H h
خ‎ ـخ‎ ـخـ‎ خـ‎ U+062E xe [x] kh x X x
څ‎ ـڅ‎ ـڅـ‎ څـ‎ U+0685 ce[۱] [t͡s] / [s] ts (or c) C c
ځ‎ ـځ‎ ـځـ‎ ځـ‎ U+0681 źim [d͡z] / [z] ż dz (or j) Ź ź
د‎ ـد‎ ـ ـ U+062F dāl [d̪] d d D d
ډ‎ ـډ‎ ـ ـ U+0689 ḍāl [ɖ] (or dd)
ذ‎ ـذ‎ ـ ـ U+0630 zāl4 [z] z Z z
ر‎ ـر‎ ـ ـ U+0631 re [r] r r R r
ړ‎ ـړ‎ ـ ـ U+0693 ṛe2 [ɺ̢] (, ɭ̆), [ɻ] (or rr)
ز‎ ـز‎ ـ ـ U+0623 ze [z] z z Z z
ژ‎ ـژ‎ ـ ـ U+0698 že [ʒ] / [d͡z] zh ž Ž ž
ږ‎ ـږ‎ ـ ـ U+0696 ǵe (C, N) / ẓ̌e (S) [ʐ] (S) / [ʝ] (C) / [ɡ] (N) ẓh (S) / g'h (C) / g (N) ẓ̌ (S) / γ̌/ǵ (C) / g (N) Ǵ ǵ (or Ẓ̌ ẓ̌)
س‎ ـس‎ ـسـ‎ سـ‎ U+0633 sīn [s] s s S s
ش‎ ـش‎ ـشـ‎ شـ‎ U+0634 šīn [ʃ] sh š Š š
ښ‎ ـښ‎ ـښـ‎ ښـ‎ U+069A x̌īn (C, N) / ṣ̌īn (S) [ʂ] (S) / [ç] (C) / [x] (N) ṣh (S) / k'h (C) / kh (N) ṣ̌ (S) / (C) / x (N) X̌ x̌ (or Ṣ̌ ṣ̌)
ص‎ ـص‎ ـصـ‎ صـ‎ U+0635 swād4 [s] s S s
ض‎ ـض‎ ـضـ‎ ضـ‎ U+0636 dwād / zwād4 [z], [d̪] z, d Z z, D d
ط‎ ـط‎ ـطـ‎ طـ‎ U+0637 twe4 [t̪] t T t
ظ‎ ـظ‎ ـظـ‎ ظـ‎ U+0638 zwe4 [z] z Z z
ع‎ ـع‎ ـعـ‎ عـ‎ U+0639 ayn4 [ʔ] ʻ ʻ nothing
غ‎ ـغ‎ ـغـ‎ غـ‎ U+063A ğayn [ɣ] gh gh (or γ) Ğ ğ
ف‎ ـف‎ ـفـ‎ فـ‎ U+0641 fe3 [f] / [p] f f F f
ق‎ ـق‎ ـقـ‎ قـ‎ U+0642 qāf [q] / [k] q q Q q
ک‎ ـک‎ ـکـ‎ کـ‎ U+06A9 kāf6 [k] k k K k
ګ‎ ـګ‎ ـګـ‎ ګـ‎ U+06AB gāf [ɡ] g g G g
ل‎ ـل‎ ـلـ‎ لـ‎ U+0644 lām [l] l l L l
م‎ ـم‎ ـمـ‎ مـ‎ U+0645 mīm [m] m m M m
ن‎ ـن‎ ـنـ‎ نـ‎ U+0646 nūn [n] n n N n
ڼ‎ ـڼ‎ ـڼـ‎ ڼـ‎ U+06BC nūṇ [ɳ] (or nn) نقطه (الفبای لاتین)
و‎ ـو‎ ـ ـ U+0648 wāw [w], [u], [o] w, ū, o w, ū, o W w, Ū ū, O o
ه‎ ـه‎ ـهـ‎ هـ‎ U+0647 gərda he
round
[h]/[ʔ], [a], [ə] h, a, ə h, a, ə H h, A a, Ə ə
ی‎ ـی‎ ـیـ‎ یـ‎ U+064A klaka ye
hard
[j], [i] y, ī y, ī Y y, ماکرون ī
ی‎ ـﯥ‎ ـﯧـ‎ یـ‎ U+06D0 pasta ye
soft
[e] e ē E e
ی‎ ـی‎ ـ ـ U+06CC nārīna ye5
masculine
[ai], [j] ay, y ay, y Ay ay, Y y
ی‎ ـی‎ ـ ـ U+06CD x̌əźīna ye
feminine
[əi] ạy əi Əi əi
ئ‎ ـئ‎ ـئـ‎ ئـ‎ U+0626 fāiliya ye7
verbal
[əi], [j] ạy, y əi, y Əi əi, Y y

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش