الهیات مسیحی تشکیلاتی است که در پی ساختن نظامی مرتبط از باور و رسوم مسیحی است. این کار اساساً مبتنی بر متون عهد قدیم و عهد جدید و نیز تاریخ سنن مسیحیان است. الهیون مسیحی از تفسیر، تحلیل منطقی و استدلال برای شفاف سازی، کشف، فهم، تاویل، نقد دفاع یا ترویج مسیحیت استفاده می‌کنند.

تامس اکویناس

دیدگاه‌های مسیحی

ویرایش

سنت‌های مسیحی

ویرایش

الهیات مسیحی به طور قابل توجهی در شاخه‌های اصلی سنت مسیحی متفاوت است: کاتولیک، ارتدکس و پروتستان. هر یک از این سنت ها رویکردهای منحصر به فرد خود را در آداب کلیسا و تشکیلات دارند.

منابع

ویرایش