الگوریتم کی-نزدیک‌ترین همسایه

در بازشناخت الگو کی-نزدیکترین همسایه (انگلیسی: k-nearest neighbors algorithm) یک متد آمار ناپارامتری است که برای طبقه‌بندی آماری و رگرسیون استفاده می شود. در هر دو حالت کی شامل نزدیک ترین مثال آموزشی در فضای داده ای می باشد و خروجی آن بسته به نوع مورد استفاده در طبقه بندی و رگرسیون متغیر است. در حالت طبقه بندی با توجه به مقدار مشخص شده برای کی، به محاسبه فاصله نقطه ای که میخواهیم برچسب آن را مشخص کنیم با نزدیک ترین نقاط میپردازد و با توجه به تعداد رای حداکثری این نقاط همسایه، در رابطه با برچسب نقطه مورد نظر تصمیم گیری می‌کنیم. برای محاسبه این فاصله میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد که یکی از مطرح ترین این روش ها، فاصله اقلیدسی است. در حالت رگرسیون نیز میانگین مقادیر بدست آمده از کی خروجی آن می باشد. از آنجا که محاسبات این الگوریتم بر اساس فاصله است نرمال‌سازی داده‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد آن کمک کند.[۱][۲]

تنظیمات آماریویرایش

فرض کنید زوج مرتب‌های (Xn,Yn),... ,(X2,Y2),(X1,Y1) از {۱٬۲} × Rd مقدار می‌گیرد. (Y نشان دهنده کلاس X است). در نتیجه خواهیم داشت: X|Y = r ~ Pr برای r = ۱٬۲ که Pr توزیع احتمال است.

با داشتن تعدادی اندازه (norm) ‖. ‖ در Rd و نقطه x، زوج مرتب‌های (X(n),Y(n)) ,... , (X(2),Y(2)),(X(1),Y(1) را که ترتیب دیگری از داده‌های اولیه هستند با شرط ǁX(n) ≤ xǁ ,... , ǁX(1) ≤ xǁ تعریف می‌کنیم.

الگوریتمویرایش

 
مثال طبقه‌بندی: NN-  نمونه آزمایش (نقطه سبز) باید به دسته اول) کره آبی) یا دسته دوم (کره قرمز) طبقه‌بندی شود. اگر   = ۳ (دایره سیاه)، نمونه به دسته دوم اختصاص دارد؛ زیرا درون دایره سیاه درونی، ۲ کره قرمز و ۱ کره آبی وجود دارد. هم چنین اگر   = ۵ (دایره نارنجی) به دسته اول اختصاص داده می‌شود. زیرا در حلقه بیرونی ۳ کره آبی و ۲ کره قرمز است.

داده‌های اولیه، بردارهایی در یک فضای چند بعدی هستند که هر کدام شامل برچسبی به نام دسته می‌باشند.

فاز یادگیری (training phase) الگوریتم، شامل ذخیره‌سازی بردارهای ویژگی و برچسب دسته نمونه‌های اولیه است.

در فاز طبقه‌بندی، k یک ثابت توسط کاربر تعریف می‌شود و بردار بدون برچسب (نقطه تست) از دسته ای است که بیشترین تعداد را در k نزدیک‌ترین همسایه آن نقطه داشته باشد. به این ترتیب برچسب نقطه تست نیز مشخص می‌شود.

معیار فاصله برای متغیرهای پیوسته معمولاً فاصله اقلیدسی است.

برای متغیرهای گسسته، مانند دسته‌بندی متون، می‌توان از یک معیار دیگر مانند فاصله همینگ استفاده کرد.

اگر NN-  را با استفاده از الگوریتم‌های تخصصی مانند تجزیه و تحلیل اجزای همسایه (Neighbourhood components analysis) یا حاشیه بزرگ نزدیک‌ترین همسایه (Large Margin Nearest Neighbor) پیاده‌سازی کرد، می‌توان دقت اندازه‌گیری را به شدت بهبود داد.

یک اشکال طبقه‌بندی پایه «رای اکثریت» (majority voting) زمانی اتفاق می‌افتد که توزیع دسته درهم شکسته شود. به این معنی که تعداد زیادی از نمونه‌های یک دسته در میان نزدیک‌ترین همسایه عضو جدید بوده‌است.[۳] یکی از راه‌های غلبه بر این مشکل، وزن دادن به طبقه‌بندی بر مبنای فاصله هر یک از نمونه‌های اولیه، از عضو جدید است. دسته (یا مقدار در مسائل رگرسیون) هرکدام از k نزدیک‌ترین نقاط در وزن خود که متناسب با معکوس فاصله آن‌ها از نقطه تست است، ضرب می‌شود.

یکی دیگر از راه‌های غلبه بر این مشکل، انتزاع در نمایش داده‌ها است. برای مثال، در یک نقشه‌های خودسازمان‌دهنده (SOM)، هر گره، صرف نظر از تراکم آن‌ها در داده‌های اولیه اصلی، یک نماینده (مرکز) از نقاط مشابه است. سپس NN-  به SOM اعمال می‌شود.

مراحل الگوریتم knn شامل موارد زیر خواهد بود:[۴]

 1. داده‌های را بارگیری کنید.
 2. K به عنوان تعداد نزدیک‌ترین همسایگان انتخاب کنید.
 3. برای هر یک از داده‌های اولیه:
  1. فاصله بین داده مورد سؤال و هر یک داده‌های اولیه را محاسبه کنید.
  2. فاصله و اندبس نمونه را به یک مجموعه اضافه کنید.
  3. مجموعه را بر اساس فاصله از کوچک به بزرگ مرتب کنید.
  4. نقاط K عضو اول مجموعه مرتب شده را انتخاب کنید.
  5. بسته به حالت یا حالت طبقه‌بندی، خروجی را اعلام کنید.

به این ترتیب، کد پایتون محاسبه فاصله اقلیدسی و NN-  را در ادامه می‌بینید:

 def EuclideanDistance(x1, x2, length):
  distance = 0
  for x in range(length):
    distance += np.square(x1[x] - x2[x])
  return np.sqrt(distance)

کد زیر مربوط به الگوریتم knn گفته شده در حالت دسته‌بندی است. داده‌های اولیه، trainingSet و داده مورد سؤال testInstance نامیده شده‌است.

 def knn(trainingSet, testInstance, k):
  distances = {}
  sort = {}

  length = testInstance.shape[1]

  for x in range(len(trainingSet)):
    dist = EuclideanDistance(testInstance, trainingSet.iloc[x], length)
    distances[x] = dist[0]
  sortdist = sorted(distances.items(), key=operator.itemgetter(1))
  neighbors = []
  for x in range(k):
    neighbors.append(sortdist[x][0])
  Votes = {} #to get most frequent class of rows
  for x in range(len(neighbors)):
    response = trainingSet.iloc[neighbors[x]][-1]
    if response in Votes:
      Votes[response] += 1
    else:
      Votes[response] = 1
  sortvotes = sorted(Votes.items(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True)
  return(sortvotes[0][0], neighbors)

انتخاب پارامترویرایش

بهترین انتخاب   بستگی به داده‌ها دارد؛ به‌طور کلی، مقادیر بزرگ   باعث کاهش خطا در طبقه‌بندی می‌شود، اما وضوح مرز بین کلاس‌ها را کمتر می‌کند.[۵]  مناسب را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های مختلف انتخاب کرد. مورد خاص زمانی است که دسته پیش‌بینی شده برای عضو جدید، همان دسته نزدیکترین نمونه باشد. (به ازای k = ۱). در این صورت، الگوریتم نزدیکترین همسایه نامیده می‌شود.

دقت الگوریتم NN-  می‌تواند در نتیجه وجود خطا، یا ویژگی‌های غیر مرتبط یا اگر مقیاس داده‌ها با اهمیت آن‌ها تطابق نداشته باشد، به شدت تضعیف می‌شود. برای بهبود طبقه‌بندی، تلاش‌های زیادی در زمینه انتخاب یا مقیاس بندی داده‌ها شده‌است. یک رویکرد بسیار مشهور، استفاده از الگوریتم‌های تکاملی برای بهینه‌سازی مقیاس بندی داده‌ها است.

در دسته‌بندی‌های دو کلاس، بهتر است که k یک عدد فرد انتخاب شود؛ زیرا این امر از گره خوردن آرا جلوگیری می‌کند.

نزدیکترین همسایهویرایش

شهودی‌ترین نوع نزدیکترین همسایه در حالت طبقه‌بندی، تنها نزدیکترین همسایه است که یک نقطه را به کلاس نزدیکترین همسایه خوداختصاص می‌دهد؛ به این معنی که (1)Clnnn(x) = Y.

هر چه تعداد داده‌های اولیه به بی‌نهایت نزدیک می‌شود، نزدیکترین همسایه در حالت طبقه‌بندی تضمین می‌کند که میزان خطا بیشتر از دو برابر خطای بایاس (حداقل خطا قابل دستیابی با توجه به توزیع داده‌ها) نخواهد بود.

خصوصیاتویرایش

kNN یک مورد خاص از پهنای باند متغیر است.[۶][۷]

نسخهٔ ساده این الگوریتم از محاسبه فاصلهٔ نمونه مورد سؤال با تمامی نمونه‌های اولیه، بدست می‌آید؛ اما برای مجموعه اولیه‌های بزرگ، این محاسبات بسیار سنگین خواهد بود. با استفاده از الگوریتم تقریبی جستجوی نزدیکترین همسایه، می‌توان از شدت این محاسبات، حتی برای مجموعه اولیه‌های بزرگ، کاست. در طول سال‌ها، بسیاری از الگوریتم‌های جستجوی نزدیکترین همسایه پیشنهاد شده‌اند که به دنبال کاهش تعداد محاسبه‌های انجام شده بوده‌اند.

NN-  نتایجی با سازگاری(consistency) قوی دارد. هر چه تعدا داده‌ها به بی‌نهایت نزدیک می‌شود، الگوریتم NN-  با دو دسته، تضمین می‌کند که نرخ خطا بیشتر از دو برابر نرخ خطای Bayes(حداقل خطا قابل دستیابی با توجه به توزیع داده‌ها) نباشد.[۸] هم چنین می‌توان با استفاده از گرافهای مجاورت، سرعت kNN را بهبود بخشید.[۹]

برای طبقه‌بندی NN-  چند کلاس، کاور و هارت (۱۹۶۷) ثابت می‌کنند که حد بالای نرخ خطا برابر است با:

R* ≤ RkNN ≤ R* (2 - MR* M-1 )

*R نرخ خطای Bayes (حداقل نرخ خطا ممکن)، RkNN نرخ خطای NN-  و M تعداد دسته‌ها در مسئله است. برای M = ۲ خطای بیزین *R به صفر میل می‌کند؛ این حد، حداکثر به میزان دو برابر خطای بیزین کاهش می‌یابد.

یادگیری متریکویرایش

عملکرد   نزدیکترین همسایه، اغلب می‌تواند به‌طور قابل توجهی، از طریق یادگیری متریک بهبود یابد. الگوریتم‌های مشهور، تجزیه و تحلیل اجزای همسایه (Neighbourhood components analysis) یا حاشیه بزرگ نزدیک‌ترین همسایه (Large Margin Nearest Neighbor) هستند. الگوریتم‌های یادگیری متریک، از اطلاعات نمونه، برای یادگیری متریک جدید یا شبه متریک استفاده می‌کنند.

نزدیکترین همسایه در حالت رگرسیونویرایش

در رگرسیون، الگوریتم NN-  برای تخمین زدن متغیرهای پیوسته استفاده می‌شود. یکی از این الگوریتم‌ها از میانگین وزنی k نزدیکترین همسایه بدست می‌آید (میانگین وزنی از معکوس فاصله آنها محاسبه می‌شود). این الگوریتم به شرح زیر عمل می‌کند:

 1. محاسبه فاصله اقلیدسی یا فاصله Mahalanobis از نمونه مسئله داده شده به نمونه‌های علامت زده شده.
 2. مرتب‌سازی مثال‌های علامت زده شده با افزایش فاصله.
 3. بر اساس RMSD بهینه‌ترین   در   نزدیک‌ترین همسایه را پیدا کنید. این کار با استفاده از اعتبارسنجی متقابل انجام می‌شود.
 4. محاسبه میانگین معکوس فاصله   نزدیکترین همسایه.

مزایا و معایبویرایش

[۱۰] مزایا:

 • هیچ پیش فرضی در مورد داده‌ها وجود ندارد - مثال برای داده‌های غیر خطی
 • الگوریتم ساده
 • دقت نسبتاً بالا
 • مقایسه مدل‌های یادگیری تحت نظارت بهتر
 • چند منظوره - برای طبقه‌بندی و رگرسیون

مضرات:

 • محاسبه گران
 • نیاز به حافظه بالا - چرا که الگوریتم، تمام داده‌های قبلی را ذخیره می‌کند.
 • ذخیره تقریباً یا همه داده‌های اولیه
 • مرحله پیش‌بینی ممکن است کند باشد (با N بزرگ)
 • حساس به ویژگی‌های نامناسب و مقیاس داده


منابعویرایش

 1. Piryonesi, S. Madeh; El-Diraby, Tamer E. (2020-06). "Role of Data Analytics in Infrastructure Asset Management: Overcoming Data Size and Quality Problems". Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements. 146 (2): 04020022. doi:10.1061/jpeodx.0000175. ISSN 2573-5438. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
 2. Hastie, Trevor. (2001). The elements of statistical learning : data mining, inference, and prediction : with 200 full-color illustrations. Tibshirani, Robert., Friedman, J. H. (Jerome H.). New York: Springer. ISBN 0-387-95284-5. OCLC 46809224.
 3. D. Coomans; D.L. Massart: نزدیکترین همسایه با استفاده از قوانین رای‌گیری جایگزین
 4. The KNN Algorithm
 5. Everitt, B. S. , Landau, S. , Leese, M. and Stahl, D
 6. D. G. Terrell; D. W. Scott (1992). "Variable kernel density estimation"
 7. Mills, Peter. "Efficient statistical classification of satellite measurements"
 8. Cover TM .Hart PE , Nearest neighbor pattern classification بایگانی‌شده در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸ توسط Wayback Machine
 9. "Toussaint GT (April 2005). "Geometric proximity graphs for improving nearest neighbor methods in instance-based learning and data mining
 10. : A Quick Introduction to K-Nearest Neighbors Algorithm

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «K-nearest_neighbors_algorithm». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۵ آوریل ۲۰۱۹.