الگوی کانال (انگلیسی: Channel pattern) در یک رودخانه بر اثر فرایندهای رودخانه‌ای در انواع مختلفی به شرح زیر تشکیل می‌شود:

  • رودخانه‌های مستقیم: در نواحی دارای فعالیت زمین‌ساختی یافت می‌شود. این نوع الگوی کانال اغلب به صورت فرضی است و در طبیعت یافت نمی‌شود. کانال‌های رودخانه‌ای مستقیم بر روی مخروط افکنه‌ها پدید می‌آید.
  • رودخانه‌های شریانی: در نواحی زمین‌ساختی فعالی که دارای بار رسوبی بزرگ‌تری نسبت به تخلیه رود و شیب زیاد هستند شکل می‌گیرد.
  • پیچان‌رودها: به شکل مسیری سینوسی در دشت‌های کم‌شیب به سمت انتهای سامانه رودخانه‌ای تشکیل می‌شوند.
  • رودخانه‌های انشعابی (شاخه‌شاخه): حالتی کمیاب از رودخانه‌های نسبتاً مستقیم است که دارای چندین توالی عمودی از نهشته‌های رودخانه‌ای بوده که توسط پشته‌های دارای پوشش گیاهی متراکم به هم پیوسته شده‌اند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش