توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

برای افزودن سرنویس ابهام‌زدایی به حداکثر چهار عنوان دیگر به کار می‌رود.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

توضیح ابتدایی

پیش‌فرض
استفاده‌های دیگر
مثال
عنوان‌های دیگری که ممکن است با این عنوان اشتباه شوند
رشتهاختیاری
22

عنوان اولین صفحه

پیش‌فرض
{{PAGENAME}} (ابهام‌زدایی)
رشتهاختیاری
33

عنوان دومین صفحه

رشتهاختیاری
44

عنوان سومین صفحه

رشتهاختیاری
55

عنوان چهارمین صفحه

رشتهاختیاری

جستارهای وابسته