الگو:بسته منتظر برچسب

 بسته شده ولی در انتظار برچسب خوردن هستند

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]