الگو:تبارنامه ایشتوویگو

دیاکو
نخستین شاه ماد
فرورتیش
شاه ماد
هووخشتره
شاه ماد
ایشتوویگو
واپسین شاه ماد