الگو:جعبه اطلاعات تیم ملی فوتبال/توضیحات

کاربردویرایش

{{جعبه اطلاعات تیم ملی فوتبال
| تاریخ = 
| آرم = 
| لقب = 
| فدراسیون = 
| Other-affiliation = 
| کنفدراسیون = 
| زیرکنفدراسیون = 
| سرمربی = 
| دستیار = 
| کاپیتان = 
| بیشترین بازی ملی = 
| بیشترین گل ملی = 
| ورزشگاه خانگی = 
| کد فیفا = 
| رده فوتبال ساحلی = 
| الگوی دست چپ۱ = 
| الگوی بدن۱ = 
| الگوی دست راست۱ = 
| الگوی شلوارک۱ = 
| الگوی جوراب۱ = 
| دست چپ۱ = 
| بدن۱ = 
| دست راست۱ = 
| شلوارک۱ = 
| جوراب۱ = 
| الگوی دست چپ۲ = 
| الگوی بدن۲ = 
| الگوی دست راست۲ = 
| الگوی شلوارک۲ = 
| الگوی جوراب۲ = 
| دست چپ۲ = 
| بدن۲ = 
| دست راست۲ = 
| شلوارک۲ = 
| جوراب۲ = 
| الگوی دست چپ۳ = 
| الگوی بدن۳ = 
| الگوی دست راست۳ = 
| الگوی شلوارک۳ = 
| الگوی جوراب۳ = 
| دست چپ۳ = 
| بدن۳ = 
| دست راست۳ = 
| شلوراک۳ = 
| جوراب۳ = 
| رده‌بندی فیفا = 
| برترین رده در فیفا = 
| پایین‌ترین رده در فیفا = 
| نوع = 
| نخستین تاریخ رده‌بندی فیفا = 
| تاریخ برترین رده در فیفا = 
| تاریخ پایین‌ترین رده در فیفا = 
| رده الو = 
| برترین رده در الو = 
| پایین‌ترین رده الو = 
| تاریخ برترین رده در الو = 
| تاریخ پایین‌ترین رده الو = 
| نخستین بازی = 
| بهترین پیروزی = 
| بدترین شکست = 
| حضور در جام جهانی = 
| نخستین جام جهانی = 
| بهترین نتیجه در جام جهانی = 
| حضور در جام منطقه‌ای = 
| نام منطقه‌ای = 
| نخستین حضور منطقه‌ای = 
| بهترین نتیجه منطقه‌ای = 
| حضور در جام منطقه‌ای۲ = 
| نام منطقه‌ای۲ = 
| نخستین حضور منطقه‌ای۲ = 
| بهترین نتیجه منطقه‌ای۲ = 
| حضور در جام منطقه‌ای۳ = 
| نام منطقه‌ای۳ = 
| نخستین حضور منطقه‌ای۳ = 
| بهترین نتیجه منطقه‌ای۳ = 
| حضور در جام کنفدراسیون‌ها = 
| نخستین جام کنفدراسیون‌ها = 
| بهترین در جام کنفدراسیون‌ها = 
| حضور در یورو۲۱ = 
| نخستین یورو۲۱ = 
| بهترین نتیجه یورو۲۱ = 
| حضور در جام جهانی زیر ۲۰ = 
| نخستین جام جهانی زیر ۲۰ = 
| بهترین نتیجه در جام جهانی زیر ۲۰ = 
| حضور در نوجوانان = 
| نخستین حضور در نوجوانان = 
| بهترین نتیجه در نوجوانان = 
| الگوی مدال‌ها = 
| گسترش الگوی مدال‌ها = 
| سایت = 
| فصل کنونی = 
}}

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
نامنام

بدون توصیف

خطضروری
تاریختاریخ

در صورتی که تیم منحل شده‌است، تاریخ انحلال را وارد کنید.

تاریخاختیاری
آرمآرم

بدون توصیف

پروندهپیشنهادشده
اندازه_آرماندازه_آرم

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
لقبلقب

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
فدراسیونفدراسیون

بدون توصیف

نام صفحهپیشنهادشده
Other-affiliationOther-affiliation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کنفدراسیونکنفدراسیون

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
زیرکنفدراسیونزیرکنفدراسیون

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سرمربیسرمربی

بدون توصیف

خطپیشنهادشده
دستیاردستیار

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کاپیتانکاپیتان

بدون توصیف

خطپیشنهادشده
بیشترین بازی ملیبیشترین بازی ملی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بیشترین گل ملیبیشترین گل ملی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ورزشگاه خانگیورزشگاه خانگی

بدون توصیف

خطپیشنهادشده
کد فیفاکد فیفا

بدون توصیف

خطپیشنهادشده
رده فوتبال ساحلیرده فوتبال ساحلی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی دست چپ۱الگوی دست چپ۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی بدن۱الگوی بدن۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی دست راست۱الگوی دست راست۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی شلوارک۱الگوی شلوارک۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی جوراب۱الگوی جوراب۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دست چپ۱دست چپ۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بدن۱بدن۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دست راست۱دست راست۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شلوارک۱شلوارک۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جوراب۱جوراب۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی دست چپ۲الگوی دست چپ۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی بدن۲الگوی بدن۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی دست راست۲الگوی دست راست۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی شلوارک۲الگوی شلوارک۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی جوراب۲الگوی جوراب۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دست چپ۲دست چپ۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بدن۲بدن۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دست راست۲دست راست۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شلوارک۲شلوارک۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جوراب۲جوراب۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی دست چپ۳الگوی دست چپ۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی بدن۳الگوی بدن۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی دست راست۳الگوی دست راست۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی شلوارک۳الگوی شلوارک۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی جوراب۳الگوی جوراب۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دست چپ۳دست چپ۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بدن۳بدن۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دست راست۳دست راست۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شلوراک۳شلوراک۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جوراب۳جوراب۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوان لباس۱عنوان لباس۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوان لباس۲عنوان لباس۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوان لباس۳عنوان لباس۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
رده‌بندی فیفارده‌بندی فیفا

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
برترین رده در فیفابرترین رده در فیفا

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پایین‌ترین رده در فیفاپایین‌ترین رده در فیفا

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نوعنوع

در صورتی که تیم زنان است، از مقدار زنان استفاده کنید.

مثال
زنان
خطاختیاری
نخستین تاریخ رده‌بندی فیفانخستین تاریخ رده‌بندی فیفا

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ برترین رده در فیفاتاریخ برترین رده در فیفا

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ پایین‌ترین رده در فیفاتاریخ پایین‌ترین رده در فیفا

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
رده الورده الو

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
برترین رده در الوبرترین رده در الو

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پایین‌ترین رده الوپایین‌ترین رده الو

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ برترین رده در الوتاریخ برترین رده در الو

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ پایین‌ترین رده الوتاریخ پایین‌ترین رده الو

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نخستین بازینخستین بازی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بهترین پیروزیبهترین پیروزی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بدترین شکستبدترین شکست

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حضور در جام جهانیحضور در جام جهانی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نخستین جام جهانینخستین جام جهانی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه در جام جهانیبهترین نتیجه در جام جهانی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حضور در جام منطقه‌ایحضور در جام منطقه‌ای

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام منطقه‌اینام منطقه‌ای

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نخستین حضور منطقه‌اینخستین حضور منطقه‌ای

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه منطقه‌ایبهترین نتیجه منطقه‌ای

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حضور در جام منطقه‌ای۲حضور در جام منطقه‌ای۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام منطقه‌ای۲نام منطقه‌ای۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نخستین حضور منطقه‌ای۲نخستین حضور منطقه‌ای۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه منطقه‌ای۲بهترین نتیجه منطقه‌ای۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حضور در جام منطقه‌ای۳حضور در جام منطقه‌ای۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام منطقه‌ای۳نام منطقه‌ای۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نخستین حضور منطقه‌ای۳نخستین حضور منطقه‌ای۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه منطقه‌ای۳بهترین نتیجه منطقه‌ای۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حضور در جام کنفدراسیون‌هاحضور در جام کنفدراسیون‌ها

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نخستین جام کنفدراسیون‌هانخستین جام کنفدراسیون‌ها

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بهترین در جام کنفدراسیون‌هابهترین در جام کنفدراسیون‌ها

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حضور در یورو۲۱حضور در یورو۲۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نخستین یورو۲۱نخستین یورو۲۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه یورو۲۱بهترین نتیجه یورو۲۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حضور در جام جهانی زیر ۲۰حضور در جام جهانی زیر ۲۰

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نخستین جام جهانی زیر ۲۰نخستین جام جهانی زیر ۲۰

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه در جام جهانی زیر ۲۰بهترین نتیجه در جام جهانی زیر ۲۰

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حضور در نوجوانانحضور در نوجوانان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نخستین حضور در نوجواناننخستین حضور در نوجوانان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه در نوجوانانبهترین نتیجه در نوجوانان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
الگوی مدال‌هاالگوی مدال‌ها

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
گسترش الگوی مدال‌هاگسترش الگوی مدال‌ها

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
وبگاهوبگاه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
فصل کنونیفصل کنونی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری