باز کردن منو اصلی
دیسپروزیمهولمیماربیم
-

Ho

Es
ظاهر
نقرهy white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد هولمیم، Ho،‏ 67
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈhlmiəm/‎ HOHL-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک n/a، ۶، f
جرم اتمی استاندارد 164.93032 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f11 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 29, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.79 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 8.34 g·cm−۳
نقطه ذوب 1734 K،‎ 1461 °C،‎ 2662 °F
نقطه جوش 2993 K،‎ 2720 °C،‎ 4928 °F
گرمای هم‌جوشی 17.0 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 265 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 27.15 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1432 1584 (1775) (2040) (2410) (2964)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3 (basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.23 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 581.0 کیلوژول بر مول
دومین: 1140 کیلوژول بر مول
سومین: 2204 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 176 pm
شعاع کووالانسی 192±7 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (poly) 814 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 16.2 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (poly) 11.2 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2760 m/s
مدول یانگ 64.8 GPa
مدول برشی 26.3 GPa
مدول حجمی 40.2 GPa
نسبت پواسون 0.231
سختی ویکر 481 MPa
سختی برینل 746 MPa
عدد کاس 7440-60-0
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های هولمیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
163Ho syn 4570 yr ε 0.003 163Dy
164Ho syn 29 min ε 0.987 164Dy
165Ho 100% 165Ho ایزوتوپ پایدار است که 98 نوترون دارد
166Ho syn 26.763 h β 1.855 166Er
167Ho syn 3.1 h β 1.007 167Er