باز کردن منو اصلی
نقرهکادمیمایندیم
Zn

Cd

Hg
ظاهر
نقرهy gray metallic
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد کادمیم، Cd،‏ 48
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈkædmiəm/‎ KAD-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
توصیحات مربوط به گروه Alternatively considered a post-فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۱۲، ۵، d
جرم اتمی استاندارد 112.411 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Kr] 5s2 4d10
الکترون به لایه 2, 8, 18, 18, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.65 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 7.996 g·cm−۳
نقطه ذوب 594.22 K،‎ 321.07 °C،‎ 609.93 °F
نقطه جوش 1040 K،‎ 767 °C،‎ 1413 °F
گرمای هم‌جوشی 6.21 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 99.87 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 26.020 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 530 583 654 745 867 1040
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 1 (mildly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.69 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 867.8 کیلوژول بر مول
دومین: 1631.4 کیلوژول بر مول
سومین: 3616 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 151 pm
شعاع کووالانسی 144±9 pm
شعاع واندروالانسی 158 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس دیامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (22 °C) 72.7 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 96.6 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 30.8 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2310 m/s
مدول یانگ 50 GPa
مدول برشی 19 GPa
مدول حجمی 42 GPa
نسبت پواسون 0.30
سختی موس 2.0
سختی برینل 203 MPa
عدد کاس 7440-43-9
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های کادمیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
106Cd 1.25% >9.5×1017 y εε2ν - 106Pd
107Cd syn 6.5 h ε 1.417 107Ag
108Cd 0.89% >6.7×1017 y εε2ν - 108Pd
109Cd syn 462.6 d ε 0.214 109Ag
110Cd 12.49% 110Cd ایزوتوپ پایدار است که 62 نوترون دارد
111Cd 12.8% 111Cd ایزوتوپ پایدار است که 63 نوترون دارد
112Cd 24.13% 112Cd ایزوتوپ پایدار است که 64 نوترون دارد
113Cd 12.22% 7.7×1015 y β 0.316 113In
113mCd syn 14.1 y β 0.580 113In
IT 0.264 113Cd
114Cd 28.73% >9.3×1017 y ββ2ν - 114Sn
115Cd syn 53.46 h β 1.446 115In
116Cd 7.49% 2.9×1019 y ββ2ν - 116Sn

منابعویرایش

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.