استفاده ویرایش

این بخش از متن {{سبز-آبی|رنگی}} است. دیده می‌شود:

این بخش از متن رنگی است.

داده‌های الگو ویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده سبز-آبی


این الگو رنگ متن ارائه شده را به سبز-آبی تغییر می‌دهد.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Text1

متن به رنگ سبز-آبی نمایش داده خواهد شد.

رشتهضروری

جستارهای وابسته ویرایش

کد الگو   تخته رنگ