استفاده ویرایش

این بخش از متن {{سیاه|رنگی}} است. دیده می‌شود:

این بخش از متن رنگی است.

داده‌های الگو ویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده سیاه


این الگو رنگ متن ارائه شده را به سیاه تغییر می‌دهد.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Text1

متن به رنگ سیاه نمایش داده خواهد شد.

رشتهضروری

جستارهای وابسته ویرایش

کد الگو   تخته رنگ