برای ایجاد یک زیر شاخه و در درون کد الگوی {{شجره‌نامه}} به کار می‌رود.