الگو:مجموعه‌های ۱۰۰ سال … بفا

مجموعه‌های ۱۰۰ سال ... بفا
۱۹۹۸۱۰۰ فیلم
۱۹۹۹۱۰۰ ستاره
۲۰۰۰۱۰۰ خنده
۲۰۰۱۱۰۰ فیلم هیجانی
۲۰۰۲۱۰۰ فیلم عاشقانه
۲۰۰۳۱۰۰ قهرمان و شرور
۲۰۰۴۱۰۰ ترانه
۲۰۰۵۱۰۰ نقل قول
۲۰۰۵۲۵ موسیقی
۲۰۰۶۱۰۰ تحسین
۲۰۰۶۲۵ فیلم موزیکال
۲۰۰۷۱۰۰ فیلم (بازبینی ۲۰۰۷)
۲۰۰۸۱۰ فیلم برتر در ۱۰ ژانر