الگو:محدوده نیازمند یادکرد/توضیحات

استفاده ویرایش

این الگو را جانشین نکنید.

الگوی {{محدوده نیازمند یادکرد}} وقتی استفاده می‌شود که جمله یا عبارتی نیازمند ارجاع به منابع معتبر است و باید به شکل دقیق و روشن‌تری ارجاع‌دهی شود. این الگو فقط به قسمت خاصی از متن، همانند یک یا چند جملۀ مشخص می‌چسبد و دور آن را احاطه می‌کند.

نحوه استفاده ویرایش

{{محدوده نیازمند یادکرد|متن= جمله یا عبارتی که احتیاج به ارجاع به منابع معتبر دارد|دلیل= دلیلی که فکر می‌کنید آن جمله یا عبارت، باید ارجاع‌دهی شود|تاریخ= تاریخ قرار دادن الگو (مثال:۴ اکتبر ۲۰۱۴)}}

پارامترهای تاریخ و دلیل اختیاری هستند و می‌توان مقدار آنها را مشخص نکرد. نام پارامتر |متن= اختیاری است و می‌توان این پارامتر را بدون نوشتن نام آن هم مشخص کرد. در صورتی نام پارامترها را مشخص نکنید، اولین پارامتر به عنوان پارامتر متن شناخته خواهد شد. برای مثال:

{{محدوده نیازمند یادکرد|جمله یا عبارتی که احتیاج به ارجاع به منابع معتبر دارد|دلیل=دلیلی که فکر می‌کنید جملات باید ارجاع‌دهی شود}}

نمونه ویرایش

آنچه می‌نویسم:

در تمام دوران و همهٔ دودمان‌ها {{محدوده نیازمند یادکرد|شاهان ایران، دادگستر بوده‌اند.|دلیل = چنین ادعایی نیاز به منابع معتبر متعدد دارد.|تاریخ = ۴ اکتبر ۲۰۱۴}}

آنچه نشان داده می‌شود:

در تمام دوران و همهٔ دودمان‌ها شاهان ایران، دادگستر بوده‌اند.[نیازمند یادکرد]

پارامترها ویرایش

  • |متن=: متنی که نیاز به ارجاع به منابع معتبر دارد.
  • |دلیل=: دلیلی که فکر می‌کنید متن مورد نظر باید ارجاع‌دهی شود.
  • |تاریخ=: تاریخ افزودن الگو به متن (برای مثال ۴ اکتبر ۲۰۱۴)


جستارهای وابسته ویرایش