[مشکوک ]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

محتوای کنار این برچسب ممکن است درست نباشد یا از دقت کافی برخوردار نباشد.

از پارامترهای تاریخ و دلیل نیز می توان استفاده نمود.
{{مشکوک|دلیل=...|تاریخ=...}}

جستارهای وابسته ویرایش