[با کدام معنی؟]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو، خود-مرجع است و بجای درونمایه دانشنامه‌ای، بخشی از پروژه ویکی‌پدیا است.

هدف ویرایش

این الگوی درون‌خطی باید در جستارهایی استفاده شوند که واژه‌های بکار رفته در آنها دقت کافی در معنی مورد نظر ندارند یا مبهم هستند.

نمونه ویرایش

{{معنی؟}}

می‌دهد:

[با کدام معنی؟]

استفاده از این الگو، جستارها را در مقاله‌های نیازمند روشن‌سازی ویکی‌پدیا یا رده ماهانه وابسته قرار می‌دهد.

استفاده ویرایش

این گفته، بسیار گنگ است.{{گنگ}} ← این گفته، بسیار گنگ است.[گنگ]

الگوهای وابسته ویرایش