الگو:نر/2013-01-20

نگارهٔ روز
ولفونیت

ولفونیت نام یک کانی است که ترکیب آن شامل PbO:۱٫۴٪ MoO۳:۳۸٫۶٪ می‌باشد.
این نگاره بلورهای ولفونیت را نمایش می‌دهد.

User:Didier Descouens
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش