الگو:نر/2015-11-01

نگارهٔ روز
زنبورخوار کارماین شمالی

زنبورخوار کارماین شمالی نام یک گونه از سرده زنبورخوار است.
امروز دویست و یازدهمین سالگرد درگذشت یوهان فریدریش گملین، حشره‌شناس، گیاه‌شناس و خزنده‌شناس اهل آلمان است. زنبورخوار کارماین شمالی به وسیله این زیست‌شناس توصیف علمی گردید.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش