الگو:نر/2018-12-19

نگارهٔ روز
Brooklyn Museum 73.178 Bwoom Mask.jpg

نگاره‌ای از یک صورتک مربوط به پادشاهی کوبا در آفریقای مرکزی که برای مراسم، آیین‌ها و تشریفات درباری و مذهبی بکار می‌رفت.
ماسک‌های سنتی آفریقایی از ویژگی‌های فرهنگ سنتی مردمان آفریقا بوده و از ضروریات این مراسم و آیین‌ها بشمار می‌روند.
این صورتک مربوط به سدهٔ ۱۹ میلادی، اکنون در مالکیت موزه بروکلین قرار دارد.

سازنده: نامعلوم
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش