الگو:نر محافظت شده/2012-02-10

فروسرخ

تصویر یک درخت در نور فروسرخ

عکاس:commons:User:Dschwen