باز کردن منو اصلی

Lewis Hine Power house mechanic working on steam pump.jpg

مکانیک کسی است که با استفاده از ابزار به تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها و ابزارهای مکانیکی مانند موتور و ماشین می‌پردازد. بسیاری از مکانیک‌ها تنها در یک زمینه خاص مهارت دارند.
نگاره بالا یک کارگر مکانیکی را نشان می دهد که در یک نیروگاه حرارتی در حال کار است. (تاریخ ۱۹۲۰ میلادی)