باز کردن منو اصلی

عنوان متنی، بدون پیوند

خورشیدماهی اقیانوسی سنگینترین ماهی استخوان‌دار شناخته شده می‌باشد. که میانگین وزن بالغ آن به یک تن (۲٬۲۰۰ پوند) می‌رسد و یک نوع ماهی گرمسیری است. این موجود از نظر سر و دم به ماهی شبیه است و قسمت اصلی بدن آن، از پهلو مسطح است.