آدانسونیا

بائوباب گراندیدیه بزرگترین و معروف‌ترین شش گونه آدانسونیا در ماداگاسکار است که در معرض خطر قرار دارد. آدانسونیا یا بائوباب هشت گونه شناخته شده دارد که شش گونه از این درخت در ماداگاسکار یکی بومی سرزمین اصلی آفریقاست، دو گونه دیگر یکی در عربستان و یکی در استرالیا رشد می‌کند.