باز کردن منو اصلی

آیو (ماه)

آیو نام یکی از قمرهای سیاره مشتری است. این قمر یکی از اقمار گالیله‌ای است. آیو نزدیکترین قمر از اقمار گالیله‌ای مشتری به این سیاره است.