اف۱۶

گروه نمایش انفرادی اف۱۶ یکی از سه گروه نمایشی آیروباتیک نیروهای هوایی سلطنتی هلند در سال ۲۰۰۹