باز کردن منو اصلی

سینه‌سرخ اروپایی

سینه‌سرخ اروپایی یک پرنده حشره‌خوار است که در کشورهای انگلیسی‌زبان با نام رابین شناخته می‌شود. این پرنده بین ۱۲.۵ تا ۱۴ سانتی‌متر درازا دارد، گونه‌های نر و ماده، با سینه‌ای نارنجی رنگ و سری خاکستری، دارای رنگ یکسان هستند.