الگو:نر محافظت شده/2013-01-08

چاروله

شارولز نوعی نژاد گوشتی گاو است. نژاد و اصالت این گاو به منطقه شاروله فرانسه بازمی‌گردد. گاوهای شارولز دارای ماهیچه‌های نیرومندی هستند. رنگ پوست نژاد شارولز غالبا" سفید است.