شفق

شفق به نور ضعیفی که قبل از طلوع و یا بعداز غروب خورشید (در تصویر قبل از طلوع) و در حالی که خورشید در زیر خط افق قرار دارد گفته می‌شود.

کاربر:Mahdiz