الگو:نر محافظت شده/2013-02-22

گاومیش آفریقایی

اسکلت سر و گردن گاومیش آفریقایی یا بوفالوی آفریقایی
این پستاندار، گاوسانی بزرگ‌جثه ساکن آفریقا است. این گونه ارتباط نزدیکی با گاومیش آبی وحشی ندارد و پیشینه‌اش در ابهام است. به دلیل طبیعیت غیرقابل پیشبینی این جانور امکان اهلی کردن آن همچون گاومیش آبی آسیایی اهلی وجود نداشته است.

User:Jebulon