الگو:نر محافظت شده/2013-12-13

التفهیم

۹۶۵ سال پیش در چنین روزی ابوریحان بیرونی در غزنی درگذشت.
این نگاره گام‌های مختلف ماه را در کتاب التفهیم نوشته ابوریحان بیرونی نشان می‌دهد.

پدیدآورنده: ابوریحان بیرونی