الگو:نر محافظت شده/2014-02-17

قطره

حرکت آب در یک لیوان و ایجاد قطره

کاربر:Roger McLassus