الگو:نر محافظت شده/2014-05-28

ماه

ماه به وسیله ابرها پوشیده شده است ،سانتیاگو ،آرژانتین