گل‌مگس مارمالاد

نمای نزدیک از گل‌مگس مارمالاد که سر و دست‌هایش آغشته به گرده گل است.