گل‌مگس مارمالاد

گل‌مگس مارمالاد ماده در حال تغذیه بر روی گیاه سیزاب نمایشی.