سنجاقک‌های کالوپتریکس

سنجاقک‌های کالوپتریکس سرده‌ای از تیره سنجاقک‌های پهن‌بال هستند. تصویر سنجاقکی به نام دوشیزه زیبا (نر) را نمایش می‌دهد که گونه‌ای از سنجاقک‌های کالوپتریکس می‌باشد.