باز کردن منو اصلی

خرمگس درشت تیره

نمای نزدیک وجزئیات صورت و سر خرمگس درشت تیره
این خرمگس یک گونه از خرمگس گازگیرنده است و سنگین‌ترین حشره در قاره اروپا است.