سکه ۱۰ پهلوی ضرب شده در سال ۱۳۵۵ خورشیدی به مناسبت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی
(راست) روی سکه، چهره رضا شاه و محمدرضا شاه
(چپ) پشت سکه، تاج پهلوی

همچنین ببینیدویرایش