باز کردن منو اصلی
روزنه هوایی (استوما)

بسته و بازشدن روزنه هوایی یا استوما. هر چه میزان یون‌های پتاسیم افزایش می‌یابد، پتانسیل آب کاهش یافته و آب داخل سلول‌های نگهبان می‌شود.

پدیدآور: Ali Zifan

همچنین ببینیدویرایش