الگو:نر محافظت شده/2016-11-13

Mitosis Stages - Persian.svg

مراحل تقسیم رشتمان
رشتمان یا میتوز از مراحل چرخه یاخته‌ای است؛ رشتمان، تقسیم یک یاخته به دو یاختهٔ مشابه و در حقیقت روشی برای تکثیراست. در رشتمان هر یاخته به دو یاختهٔ نوزاد با کروموزومهای مشابه تقسیم شده و دو هسته مشابه را می‌سازند و در ادامه سیتوپلاسم نیز بخش شده و یاخته‌های نو وارد چرخهٔ مربوط به خود می‌شوند. تقسیم رشتمان نوعی تقسیم غیرجنسی است.