الگو:نر محافظت شده/2017-02-27

Casa histórica de Abbasi, Kashan, Irán, 2016-09-19, DD 77.jpg

خانه عباسی‌ها که در حدود سال‌های ١٢۴۵ تا ١٢۵٠ قمری توسط سید ابراهیم تاجر کاشانی ساخته شده است. یکی از ویژگی‌های این بنا قرینه‌سازی است به شکلی که اگر در هر ضلع این بنا خطی فرضی در وسط ضلع ترسیم شود، طرفین ضلع کاملاً قرینه می‌باشد. این بنا با شمارهٔ ۲۰۲۰ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده‌است.