باز کردن منو اصلی

Olive baboon (Papio anubis) with juvenile.jpg

نگاره‌ای از یک بابون زیتونی و بچه‌اش. بابون‌ها یکی از بزرگ‌ترین گونه‌های میمون هستند و دارای زندگی اجتماعی می‌باشند و بابونِ ماده، محوریت اصلی کلونی را تشکیل می‌دهد. بابون‌ها همه‌چیز خوار هستند و از گیاهان، میوه‌های درختی، بی‌مهرگان و پستانداران کوچک و حتی از پرندگان تغذیه می‌کنند.