باز کردن منو اصلی

Cétoine dorée vol.jpg

نگاره‌ای از سوسک سبز گل‌سرخ.
این سوسک یکی از انواع سرگین‌چرخانان و یکی از آفات گل رز است..
عکاس: Archaeodontosaurus